Klachtenregeling Choose 2 Organize

Klachtenregeling Choose 2 Organize

Natuurlijk hoop ik dat je blij bent met mijn hulp. Als dat om één of andere reden niet zo blijkt te zijn, dan laat het alsjeblieft vooral weten want dan kan ik iets in mijn hulp aanpassen waardoor die beter wordt.

Ik zie Ik hanteer bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten:

• Klachten worden schriftelijk geuit bij Suzanne de Kadt van Choose 2 Organize. De klacht kan maximaal 30 werkdagen na afronding van de opdracht worden ingediend. Hieronder een link naar het contactformulier van Choose 2 Organize.

• Ik handel een klacht in eerste instantie zelf af met de klager.

• Afhandeling van de klacht wordt schriftelijk gedaan door mij.

• De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren, waarbij de intentie om gezamenlijk tot een oplossing te komen voorop staat. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt in ieder geval verstaan:

• Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager.

• De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten .

• De klager en mij de mogelijkheid geven om informatie op te vragen bij derden.

• Het afhandelen van de klacht binnen een redelijke termijn van maximaal 20 werkdagen.

 • Het afhandelen van de klacht met in achtneming van het recht op privacy. De afronding van een klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling door mij aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de behandeling van de klacht. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost wordt aangegeven op welke wijze dat is gedaan. Als de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht heeft de klager de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke NBPO-klachtencommissie. Deze procedure is beschreven in hoofdstuk 3 in het document ‘NBPO Klachtenreglement’.

Als de klager een klant is die zorg krijgt van Choose 2 Organize via de WMO en de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht heeft de klager de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.

www.klachtenportaalzorg.nl

Meldingprocedure voor geschil: Als ik uw klacht niet naar tevredenheid of niet na 6 tot 10 weken heb opgelost; als ik niet voldaan heb aan de klachtenregeling zoals verplicht is volgens de Wkkgz; als er omstandigheden zijn waardoor u uw klacht niet bij mij kunt indienen, kunt u uw klacht indienen bij Geschillencommissie KPZ.

https://geschillencommissiekpz.nl/procedure/