Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Choose 2 Organize bij advies en coaching

1. Algemeen

1.1.     Degene die met Choose 2 Organize een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2.     Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Choose 2 Organize sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching van Choose 2 Organize.

2.      Kwaliteit

2.1.     Choose 2 Organize verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Choose 2 Organize.

3.      Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1.    Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2.     Choose 2 Organize kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3.     De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4.     Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Choose 2 Organize de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van Choose 2 Organize.

3.5.     Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6.     Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden.

4.      Privacy

4.1. Choose 2 Organize verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5.      Annulering van afspraken

5.1.     Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Choose 2 Organize geen kosten in rekening.

5.2.     Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Choose 2 Organize gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6.      Duur en beëindiging van opdrachten

6.1.     Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Choose 2 Organize op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2.     Choose 2 Organize heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3.     Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4.     Choose 2 Organize is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7.      Overmacht

7.1.     Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Choose 2 Organize onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2.     In geval van overmacht stelt Choose 2 Organize alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het Choose 2 Organize niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.

7.3.     Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Choose 2 Organize niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8.      Aansprakelijkheid

8.1.     Choose 2 Organize is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Choose 2 Organize. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2.     Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Choose 2 Organize heeft gemeld.

8.3.     Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Choose 2 Organize of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Choose 2 Organize afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4.     Elke aansprakelijkheid van Choose 2 Organize voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.      Betaling

9.1.     Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.2.     Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op ASN bankrekeningnummer NL 89 ASNB 0781 0913 81 t.n.v. Choose 2 Organize te Tilburg

9.3.     Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

9.4.     Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Choose 2 Organize echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

10. Klachten

10.1   Ik hanteer bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten:

• Klachten worden schriftelijk geuit bij Suzanne de Kadt van Choose 2 Organize. De klacht kan maximaal 30 werkdagen na afronding van de opdracht worden ingediend.

• Ik handel een klacht in eerste instantie zelf af met de klager.

• Afhandeling van de klacht wordt schriftelijk gedaan door mij.

• De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren, waarbij de intentie om gezamenlijk tot een oplossing te komen voorop staat. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt in ieder geval verstaan:

• Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager.

• De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten .

• De klager en mij de mogelijkheid geven om informatie op te vragen bij derden.

• Het afhandelen van de klacht binnen een redelijke termijn van maximaal 20 werkdagen.

 • Het afhandelen van de klacht met in achtneming van het recht op privacy. De afronding van een klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling door mij aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de behandeling van de klacht. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost wordt aangegeven op welke wijze dat is gedaan.

10.2 Als de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht heeft de klager de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke NBPO-klachtencommissie. Deze procedure is beschreven in hoofdstuk 3 in het document ‘NBPO Klachtenreglement’.

https://nbpo.nl/over-nbpo/klachtenregeling/

10.3 Als de klager een klant is die zorg krijgt van Choose 2 Organize via de WMO en de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht heeft de klager de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Klacht indienen

10.4 Meldingprocedure voor geschil: Als ik uw klacht niet naar tevredenheid of niet na 6 tot 10 weken heb opgelost; als ik niet voldaan heb aan de klachtenregeling zoals verplicht is volgens de Wkkgz; als er omstandigheden zijn waardoor u uw klacht niet bij mij kunt indienen, kunt u uw klacht indienen bij Geschillencommissie KPZ.

Choose 2 Organize 2021